İZMİR İKTİSAT KONGRESİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ

İzdoğa İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruması, İyileştirilmesi, Müşavirlik ve Proje Hizmetleri Tic. Ve San. A.Ş., iktisatkongresi.org ve İktisat Kongresi mobil uygulamasında yer alan kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini almaktadır. Amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

    •    Kapsam
       İşbu Bilgilendirme misafirleri, web sitesi ziyaretçilerimizi, mobil uygulama kullanıcılarımızı, iş ortakları, sponsorları ve kişisel verilerini Şirketimiz ile paylaşan diğer üçüncü kişileri kapsamaktadır.
    •    Kanun Hakkında Genel Bilgilendirme
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş̧ olup 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir.
    •    Veri Sorumlusu
İzdoğa İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruması, İyileştirilmesi, Müşavirlik Ve Proje Hizmetleri Tic. Ve San. A.Ş. (“İzdoğa”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağız.
    •    Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşlenebileceği  
4.1. Misafir Teşhisi Yapılması: 
Aşağıdaki veri işleme faaliyetleri, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimizin temini için zorunludur; aksi halde kongre alanlarına kaçak girişler yapılabilmektedir. 
QR Kod Uygulaması: Şirket’e ait mobil uygulama üzerinden tek seferlik üretilen QR kodun cihaza okutulması ile sistem geçiş izni verir. Mobil uygulamaya misafire ait e-posta adresi ve üye tarafından belirlenen şifre ile giriş sağlanır. QR kod okutulması ile sistem ad-soyad, telefon, e-posta adresini sorgular. Bilgilerin geçerli bir misafire ait olduğunun tespiti ile sadece güvenlik personelinin görebileceği ekrana misafirin fotoğrafı ile misafir bilgileri gelmekte ve geçiş açılmaktadır. Bu sayede QR kod okutan kişi ile misafirin aynı kişi olup olmadığı tespit edilmektedir. T.C. kimlik numarası ve Cihaz ID bilgileri işlenmektedir.
4.2. Güvenliğin Sağlanması: Kongre güvenliğinin sağlanabilmesi, meydana gelebilecek kazalar, haksız fiil veya suç teşkil eden olayların önlenebilmesi ve önlenememesi halinde ilgili kolluk kuvvetlerine bilgi verilmesi amacıyla; Kongre girişi ve koridorlarında, Kongre salonlarında, açık/kapalı otopark alanlarında, teras, kafe ve dinlenme alanlarında ses ve görüntü takip ve kayıt özelliği olan araçlar ile temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebine dayanarak ses ve görüntü verileriniz toplanmaktadır.
       5.     işlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlara ek olarak,
Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, kolluk kuvvetleri, savcılıklar ve yasal nedenlerle talepte bulunan diğer adli makamlar ile idari ve yasal mercilere,
Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, program ortağı kurum ve kuruluşlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz aracı hizmet sağlayıcılara 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılacaktır.
      6.    Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz ilgili mevzuatlar uyarınca onay ve/veya imzanızla tanzim edilen işlemlere ilişkin tüm beyanname/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, Kurumumuz, yerel hizmet birimleri, Web Sayfaları, Mobil Uygulamalar, Çağrı Merkezi, Kiosklar, bilgisayarımızın sizi tanımak için kullandığı çerezler (cookies) gibi kanallar aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.
Kişisel verileriniz, Kanunun 5. ve 6. maddesinde yer alan işleme şartlarına uygun olarak, verdiğimiz hizmetleri mevzuatın ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek, Adli ve idari mercilerce öngörülen bilgi saklama raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, misafir portföyümüzü analiz etmek amaçlarıyla Kanuna ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenecektir.
       7.     Kişisel Verilerinizin Silinmesi ve Yok Edilmesi
Şirketimize web sitesi veya mobil uygulama aracılığıyla ile yapmış olduğunuz misafir kaydı ile paylaşılan kişisel verileriniz, İzmir iktisat kongresinin sona ermesinin ardından zamanaşımı süreleri boyunca saklanmaktadır.
Bunlar dışında kalan parola, resim gibi diğer kişisel verileriniz şirketimizin periyodik imha dönemlerinde silinmektedir.
       8.     Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda Şirket, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. Şirket’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.
Başvurunuzda;
1. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
5. Talep konunuzun bulunması zorunlu olup, varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Şirketimizin Akdeniz Mah. Mimar Kemalettin Cad. No: 62 İç Kapı No: Z1 Konak / İzmir adresine verebilirsiniz. Başvuru formuna iktisatkongresi.org adresinden erişebilirsiniz.
E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı info@izdoga.com.tr e-posta adresine yapabilirsiniz. KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı izdoga@hs01.kep.tr KEP adresimize yapabilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Şirket tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, Şirket kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.